Nhân sự

Nhân sự Tcom|Golf Ngày Nay

  •  Thư ký tòa soạn: Phan Trung Chiến (Mr.)

                        ĐT       0908 918 656

                        Email    phantrungchien@gmail.com

  • Huấn luyện và đào tạo: Phạm Anh Minh (Mr.)

                        ĐT       0903 230 264

                        Email    anhminh@sgga.com.vn 

 

Back to Top